Notabelen en Kerkvoogdij.


De kerkvoogdij heeft de zorg voor stoffelijke en vermogensrechtelijke aangelegenheden. Voor bovenstaande aangelegenheid is voor het zogenaamde vrij beheer gekozen. Deze vorm van beheer is door de tot stemmen bevoegde lidmaten vastgesteld op 16 april 2013 en vanaf dat moment in werking getreden. De kerkvoogden worden verkozen door het college van notabelen.
De notabelen worden door de gemeenteleden verkozen, één hiervan heeft tevens zitting in de kerkenraad.

De samenstelling van het college van notabelen is:

Dhr. W.C. van Es (voorzitter), tel. 078-6440808
Dhr. L. Knöps (secretaris, tel. 078-6157133
Dhr. M. Rijsdijk, tel. 0180-410770

De samenstelling van het college van kerkvoogden is;

Dhr. J. Lankhaar  (voorzitter), tel. 078-6429900
Dhr. D. Dekker (secretaris), tel. 078-7501813
Dhr. G. Stam (penningmeester), tel. 078-6913766

Het volledig postadres van de kerkvoogdij is:
Kerkvoogdij der Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht
t.a.v. dhr. D. Dekker, H. Polakstraat 16, 3354 AG  Papendrecht


Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is;
NL88 RABO 0108 2971 28 t.n.v. kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht.


De ANBI-voorwaarden voor de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht vind u hier
Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 Samuël 7 : 12