Het Doel.
Het doel van de catechese aan de kinderen is, dat zij onderwezen worden in de leer die naar de godzaligheid is. Dit is de leer naar Gods Woord. De ouders hebben bij de Heilige Doop beloofd hun kinderen te onderwijzen en te doen helpen onderwijzen. Zij hebben er dan ook op toe te zien dat de kinderen getrouw de catechisatie bezoeken. Voor jongeren is het ook een voorbereiding op de openbare belijdenis des geloofs.

Aanvangstijden.
De catechisaties worden gegeven op dinsdagavond. De aanvangstijden zijn:
12 tot en met 15 jaar   18.45 uur tot 19.30 uur
16 jarigen en ouder     19.45 uur tot 20.30 uur
Belijdenis catechese   20.45 uur tot 22.00 uur.

Leeftijd.
De catechisaties worden gehouden in de maanden oktober tot en met maart. De jongeren worden verdeeld in twee groepen 12 tot en met 15 jaar en 16-jarigen en ouder.

Leerstof.
De leer stof die behandeld wordt, is genomen uit het boekje van ds. A. Hellenbroek “Voorbeeld der Goddelijke Waarheden”.

Belijdeniscatechisatie.
Belijdeniscatechisatie wordt eveneens gegeven vanaf oktober. Het tijdstip waarop de catechisatie worden gehouden kan in overleg met de catechisanten worden vastgesteld. De belijdeniscatechisanten de vrijmoedigheid ontvangen om geloofsbelijdenis af te leggen beantwoorden hiertoe de vragen uit het Kort begrip.

Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 Samuël 7 : 12